Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu mintlaboratory.com

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

a) Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest ARMARIUS Przemyslaw Konopko z siedzibą w Katowicach, Warszawska 40/2A, NIP 9542395181, REGON 240211515, dalej mintlaboratory.com lub Administrator. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy.

2. KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Email: office@mintlaboratory.com
Poczta: ARMARIUS Przemyslaw Konopko,Warszawska 40/2a 40-008 Katowice

3. POCHODZENINE RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

a) Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisie internetowym mintlaboratory.com. W tym w szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika, dodanie ogłoszenia, zadanie pytania, subskrypcję wyników wyszukiwania, kontakt z biurem obsługi klienta, etc.
b) Do realizacji umowy niezbędne jest jedynie podanie adresu email. Brak zgody na przetwarzanie adresu email uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.
c) Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.
d) W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych

4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

a) Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:
– Świadczenia usług droga elektroniczną w tym rejestracji konta użytkownika,
– Obsługi zamówień w tym dokonywania płatności, Wysyłki Produktów, Wystawiania dokumentów księgowych,
– Kontaktu z mintlaboratory.com,
– Rozpatrywania reklamacji,
– Prowadzenie działań marketingowych
– Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności – przez e-mail lub/i telefon.
– Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu
b) Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.
c) Ze względu na prawnie uzasadniony interes mintlaboratory.com dane osobowe są przetwarzane również w celu:
– Zapewnienia bezpieczeństwa usług.
– Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.
– Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.
– Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku, gdy nie są one związane z realizacją umowy.
– Archiwizacji danych.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

a) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez mintlaboratory.com oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.
b) Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych mintlaboratory.com odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
c) Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
d) Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.
e) Użytkownik może na własną odpowiedzialność za pośrednictwem Platformy udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom np. w celu realizacji płatności.

6. PRZETWARZANIE AUTOMATYCZNE I PROFILOWANIE

a) Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.

7. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

a) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
b) Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
c) O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

8. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA WZGLĘDEM WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH.
a) Każdy użytkownik ma prawo do:
– Dostępu do danych osobowych które go dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
– Poprawiania i uzupełniania danych
– Usunięcia danych z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy.
b) Ponadto, każdy użytkownik ma prawo do ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
– Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
– Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
– Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
c) Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
d) Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
e) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
f) Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
– Drogą elektroniczną na adres office@mintlaboratory.com
– Na adres: ARMARIUS Przemyslaw Konopko,Warszawska 40/2a 40-008 Katowice
g) Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

9. ORGAN NADZORCZY I SKARGI
W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa